Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās

ES SF un valsts budžeta finansējums: 166 milj. EUR (ERAF 150 milj.EUR)
Piedāvātie Altum atbalsta veidi:
1. Grants (līdz 50% no projekta izmaksām);
2. Garantijas aizdevumiem un tiešais AFI aizdevums;
3. Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā.

Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta uzraudzība un vadība.
Galvenie projektu nosacījumi:
1. Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā;
2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90 kWh/m² gadā.
Finansējums būs pieejams 2016.gada II ceturksnī.

SIA “PKC” sniegtais pakalpojums:
1. Finanšu instrumenta energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu un pašvaldības ēkās izstrāde un ieviešana izmantojot PESCO modeli vai ESCO (definīcija -uzņēmums, kas sniedz energopakalpojumus un/vai citus energoefektivitātes palielināšanas pasākumus patērētāja iekārtās vai telpās, un, to darot, uzņemas noteiktu finansiālu risku. Maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (pilnībā vai daļēji) pamato uz sasniegumiem energoefektivitātes palielināšanas jomā, kā arī uz to, vai ir izpildīti citi darbības kritēriji, par kuriem panākta vienošanās (direktīva 2006/32/EK));
2. Īres maksas atvieglojumu instrumenta izveide sociālām grupām energoefektivitātes pasākumu ieviešanai;
3. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi mājokļu īpašniekiem pēc mājokļu energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, ja ir veikta mājokļu kompleksa renovāciju.