Atbalsts publiskai infrastruktūrai uzņēmējdarbības veicināšanai un degradēto teritoriju atjaunošanai (SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.)

Projekta pieteikuma un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde VARAM 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pašvaldību projektiem.

SIA “PKC” sniegtais pakalpojums:
1. projekta idejas, finansējuma apjoma un rezultatīvo rādītāju izstrāde sasaistē ar pašvaldību attīstības programmu investīciju plānu:
• komersantu kredītspējas izvērtējums veikt nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem;
• komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā un jaunradītās darba vietas izvērtējums;
• komersanta kā sadarbības partnera piesaiste un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma no attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām modelēšana;
2. pašvaldību risku par infrastruktūras neizmantošanu mazināšanas pasākumu izstrāde, saskaņā ar MK noteikumos Nr.645 un MK noteikumos Nr. 593 noteikto rezultātu uzstādījumu;
3. izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;
4. MK noteikumu Nr.645 33.punktā noteikto nosacījumu izpilde saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
5. izsoles organizēšana un atklātas, caurskatāmas un nediskriminējošas procedūras izstrāde nomnieku noteikšanai.